عملگرها در پایتون

اپراتورها در پایتون -- Python Operators

اپراتورها ساختارهایی هستند که می توانند ارزش operands را دستکاری کنند. عبارت ۴ + ۵ = ۹ را در نظر بگیرید. در اینجا ۴ و ۵ operand و = عملگر نامیده می شود.

انواع عملگرها — Types of Operator

زبان پایتون از انواع عملگرهای زیر استفاده می کند:

 • Arithmetic Operators — عملگرهای ریاضی
 • Comparison (Relational) Operators — عملگرهای مقایسه ای
 • Assignment Operators — عملگرهای تخصیصی
 • Logical Operators — عملگرهای منطقی
 • Bitwise Operators — عملگرهای بیتی
 • Membership Operators — عملگرهای عضویت
 • Identity Operators — عملگرهای هویتی

اجازه دهید در ادامه نگاهی دقیق به این عملگرها بیندازیم:

عملگرهای ریاضی در پایتون:

عملگر

توضیحات

مثال

+ Addition

Adds values on either side of the operator.

a + b = 31

– Subtraction

Subtracts right hand operand from left hand operand.

a – b = -11

* Multiplication

Multiplies values on either side of the operator

a * b = 210

/ Division

Divides left hand operand by right hand operand

b / a = 2.1

% Modulus

Divides left hand operand by right hand operand and returns remainder

b % a = 1

** Exponent

Performs exponential (power) calculation on operators

a**b =10 to the power 20

//

Floor Division – The division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed. But if one of the operands is negative, the result is floored, i.e., rounded away from zero (towards negative infinity):

9//2 = 4 and 9.0//2.0 = 4.0, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0

فکر نمی کنم در خصوص عملگرهای ریاضی نیاز به توضیحات بیشتری باشد.

عملگرهای مقایسه ای در پایتون:

این اپراتورها مقادیر در هر دو طرف خود را با هم  مقایسه می کنند و ارتباط بین آنها را تعیین می کنند. این اپراتورها، اپراتورهای ارتباطی نیز نامیده می شوند.

فرض کنید متغیر a مقدار ۱۰ را دارد  و متغیر b مقدار ۲۰، نتیجتا به مثال های زیر توجه کنید:

عملگر

توضیحات

مثال

==

If the values of two operands are equal, then the condition becomes true.

(a == b) is not true.

!=

If values of two operands are not equal, then condition becomes true.

(a!= b) is true.

If the value of left operand is greater than the value of right operand, then condition becomes true.

(a > b) is not true.

If the value of left operand is less than the value of right operand, then condition becomes true.

(a < b) is true.

>=

If the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.

(a >= b) is not true.

<=

If the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.

(a <= b) is true.

عملگرهای تخصیصی در پایتون:

با فرض این که a دارای مقدار ۱۰ و b دارای مقدار ۲۰ است به مثال های زیر توجه کنید:

عملگر

توضیحات

مثال

=

Assigns values from right side operands to left side operand

c = a + b assigns value of a + b into c

+= Add AND

It adds right operand to the left operand and assign the result to left operand

c += a is equivalent to c = c + a

-= Subtract AND

It subtracts right operand from the left operand and assign the result to left operand

c -= a is equivalent to c = c – a

*= Multiply AND

It multiplies right operand with the left operand and assign the result to left operand

c *= a is equivalent to c = c * a

/= Divide AND

It divides left operand with the right operand and assign the result to left operand

c /= a is equivalent to c = c / ac /= a is equivalent to c = c / a

%= Modulus AND

It takes modulus using two operands and assign the result to left operand

c %= a is equivalent to c = c % a

**= Exponent AND

Performs exponential (power) calculation on operators and assign value to the left operand

c **= a is equivalent to c = c ** a

//= Floor Division

It performs floor division on operators and assign value to the left operand

c //= a is equivalent to c = c // a

عملگرهای بیتی در پایتون:

همانطور که از اسمش مشخص است این دسته از عملگرها برای انجام عملیات بر روی بیت ها مناسب هستند. با این فرض که a برابر ۶۰ و b برابر با ۱۳ باشد، مقدار باینری آنها را در زیر مشاهده می کنید:

a = 0011 1100
b = 0000 1101
——————–

a&b = 0000 1100
a|b = 0011 1101
a^b = 0011 0001
~a = 1100 0011

از تابع ()bin در پایتون می توانید برای بدست آوردن مقدار باینری یک عدد صحیح استفاده کنید. لطفا به عملگرهای باینری در فهرست زیر توجه کنید:

عملگر

توضیحات

مثال

& Binary AND

Operator copies a bit, to the result, if it exists in both operands

(a & b) (means 0000 1100)

| Binary OR

It copies a bit, if it exists in either operand.

(a | b) = 61 (means 0011 1101)

^ Binary XOR

It copies the bit, if it is set in one operand but not both.

(a ^ b) = 49 (means 0011 0001)

~ Binary Ones Complement

It is unary and has the effect of ‘flipping’ bits.

(~a ) = -61 (means 1100 0011 in 2’s complement form due to a signed binary number.

<< Binary Left Shift

The left operand’s value is moved left by the number of bits specified by the right operand.

a << 2 = 240 (means 1111 0000)

>> Binary Right Shift

The left operand’s value is moved right by the number of bits specified by the right operand.

a >> 2 = 15 (means 0000 1111)

عملگرهای منطقی در پایتون:

عملگرهای منطقی زیر در پایتون پشتیبانی می شوند. البته با فرض این که a برابر با True باشد و b برابر با False:

عملگر

توضیحات

مثال

and Logical AND

If both the operands are true then condition becomes true.

(a and b) is False.

or Logical OR

If any of the two operands are non-zero then condition becomes true.

(a or b) is True.

not Logical NOT

Used to reverse the logical state of its operand.

Not(a and b) is True.

عملگرهای عضویت در پایتون:

کاربر عملگرهای عضویت در پایتون، چک کردن یک مقدار در رشته ای مقادیر مانند لیست یا tuple است. ۲ عملگر در این رابطه وجود که در زیر می توانید ببینید:

عملگر

توضیحات

مثال

in

Evaluates to true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise.

x in y, here in results in a 1 if x is a member of sequence y.

not in

Evaluates to true if it does not finds a variable in the specified sequence and false otherwise.

x not in y, here not in results in a 1 if x is not a member of sequence y.

عملگرهای هویت در پایتون:

این عملگرها موقعیت حافظه دو شیئ را مقایسه می کنند. به جدول زیر توجه کنید:

عملگر

توضیحات

مثال

is

Evaluates to true if the variables on either side of the operator point to the same object and false otherwise.

x is y, here is results in 1 if id(x) equals id(y).

is not

Evaluates to false if the variables on either side of the operator point to the same object and true otherwise.

x is not y, here is notresults in 1 if id(x) is not equal to id(y).

اولویت اپراتورهای پایتون:

در جدول زیر عملگرهای پایتون را به ترتین اولویت از بالا به پایین می توانید ببینید:

ردیف

عملگرها و توضیحات

۱

**

Exponentiation (raise to the power)

2

~ + –

Complement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@)

3

* / % //

Multiply, divide, modulo and floor division

4

+ –

Addition and subtraction

5

>> <<

Right and left bitwise shift

6

&

Bitwise ‘AND’

7

^ |

Bitwise exclusive `OR’ and regular `OR’

8

<= < > >=

Comparison operators

9

<> == !=

Equality operators

10

= %= /= //= -= += *= **=

Assignment operators

11

is is not

Identity operators

12

in not in

Membership operators

13

not or and

Logical operators

امیدوارم مقاله فوق شما را در استفاده بهینه از عملگرها در پایتون کمک کند. اگر انتقاد و یا پیشنهادی دارید لطفا در قسمت دیدگاه ها مطرح فرمائید.

2 دیدگاه در “عملگرها در پایتون

 • سلام ممنون بابت این مقاله
  بهتره قبل یا هنگام تایپ مقاله به کاربر های هدفتون توجه کنید

  چون کاربر ها به امید فارسی بودن مطالب میان تو سایت
  وگرنه مرجع های لاتین فراوونه

  • سلام و ممنونم از توجهتون. البته تلاش شده که تا حد امکان فارسی باشه به غیر از توضیحات مربوط به هر عملگر که فرمایش شما صحیح هستشو امیدوارم در آینده بتونم اصلاح کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.